Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - De prijs
 • Artikel 9 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 10 - Retouren
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Betaling
 • Artikel 13 - Klachtenregeling
 • Artikel 14 - Geschillen
 • Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bandenbestellen.nl: webwinkel partner van Vereniging VACO, bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
 4. Dag: werkdag;
 5. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Bandenbestellen.nl is een concept van T.T.I. Tyre Trading International - officieel lid van Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland.

Vestigings- & bezoekadres:
Rijksstraatweg 82-B
3281 LW Numansdorp

Telefoonnummer: 085 0474 050
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@bandenbestellen.nl

KvK-nummer: 24321227
BTW-nummer: NL809845143B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
  • deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De verkoper zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte VACO montagepartner.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de VACO montagepartner zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, mogen de banden nog niet gemonteerd zijn en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Producten worden retour gehaald door de DPD en de kosten bedragen € 15,00 per pakket. Het aantal pakketten is afhankelijk van de grootte van de band (bandenmaat).

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van overmacht, wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
 3. Op de artikelen verkocht door de Verkoper is een fabrieksgarantie van 2 jaar van toepassing.

Artikel 10 – Retouren

 1. Klachten die door ontbrekende of gebrekkige goederen zijn veroorzaakt, zullen door het betreffende VACO montagepunt worden gemeld worden bij de Verkoper via het online contactformulier. De Consument wordt over de ingediende klacht geïnformeerd door de Verkoper via e-mail of telefoon.
 2. Wanneer blijkt dat de Consument de verkeerde keuze heeft gemaakt voor het type velg waarop de banden gemonteerd dienen te worden, zullen de extra kosten voor montage of het retour nemen van de banden worden doorberekend aan de Consument.
 3. In overeenstemming met de voorwaarde van de verkoop start de Verkoper de klachtenprocedure op het moment waarop de Verkoper een correct ingevuld online formulier ontvangt. Het VACO montagepunt is verplicht om het juist ingevulde online formulier te versturen.
 4. Na de ontvangst van het juist ingevulde formulier organiseert de Verkoper de ontvangst van de gebrekkige goederen vanuit het VACO montagepunt. Vervolgens gaan deze goederen naar de afdeling Garantie van Bandenbestellen. De gehele procedure kan tot maximaal 30 dagen duren.
 5. Als uw klacht wordt geaccepteerd, zal de Verkoper het ontbrekende of gebrekkige product omruilen voor een ander product. Als het onmogelijk blijkt te zijn (bv. omdat de voorraad op is), dan zal de Verkoper het betaalde bedrag terugstorten aan de Consument of een alternatief product aanbieden die beschikbaar is in de webwinkel.
 6. In het geval van afwijzing van de ingediende klacht zal de Consument de kosten moeten dragen van de retourzending van de goederen, de verwijderingskosten en de eventuele kosten van de herverzending.
 7. De Consument wordt over het resultaat van de ingediende klacht geïnformeerd door de Verkoper via e-mail of telefoon.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot de verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt, welke uitsluitend één van de VACO-erkende montagepartners is van de Verkoper.
 3. De levertijd van producten is gemiddeld 1 tot maximaal 5 werkdagen.
 4. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.
 5. Bestellingen vanaf 2 banden worden gratis verzonden.
 6. Bij een bestelling van 1 band betaalt u éénmalig € 6,00 verzendkosten.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van maximaal 2 werkdagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord door de Verkoper. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 2 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.